Advertise with kutlwano

KGOSI MOSIELELE WA MOSHUPA O RWESIWA SETLHAKO

Ya re di ise di bolole, ya bo e rile thii! kgotla yoora Mookodi kwa ga Moshupa. Basimane ba Kgosing ba bo ba kotame serethe ba bangwe ba eme majato ka legora ba emetse mmabatho go goroga ka kwa kgotleng, tota kgang kgolo e le go dira tiro e e masisi e ya go mo rwesa mpaatshane.

Jaaka gale, motse wa Moshupa wa bo o omogile, Ba-Bina-Kgabo ba tsile ka makatlanamane go tla go rwesa kgosi ya bone setlhako. Kana tota fa e sale Kgosi Donald Kgabosetso II Mosielele a se kotama ga a ise a ko a rwesiwe setlhako. Ba itoma sanngate Bakgatla go e tsosolosa ngwao ya Setswana ya go gatisa kgosi boloko.

Ya re fela fa a tsena ka kgotla le naletsana ya mohumagadi wa gagwe ba eteletswe pele ke borrangwaneakgosi, ga utlwala megolokwane e tserema ntlheng ya lesaka ka fa ba neng ba phunyega teng. Kgarebe ya phukalatsa mogagolwane o o mmala wa loapi, ya udubatsa loleme mo ganong yo gagola mogolokwane go ntsha molotsana o o monate go itumelela kgorogo ya ga Kgosi.

 “Bogologolo dikgosi di ne di lemelwa, di tlhokomelwa ke morafe, re ne re latlhile ngwao e jaanong re e tsosolosang, fa re re re rwesa kgosi setlhako re raya re mo abela dimpho,” ga bua jalo monnamogolo Sesupo Mookodi ka boitumelo jo bogolo.

Matlhogotshweu a bo a tlhwaile tsebe, a bapisitse ditsamma ba ntse sentle ka maemo mo go tsa dikgole, mangole a tlhomile dihutshe, ba rumaruma fela go bona ngwao e tlhomilwe kwa pele.

Malomaagwe Kgosi Mphafe Seabelo a tomoga mo setilong go ntsha la gagwe, a baya kgosi mafoko pele. Ya ne e kete o a mo laya, “Kgosi ke motho yo o masisi mo bathong le mo matlhong a Modimo, kgosi o tshwanetse a iketla mo basading ba e seng ba gagwe mme a direle morafe wa gagwe ka bokgabane,” ga laa Malome Seabelo.

Dibui tsa nna tsa latelana ka go farologana, tota e le go itumelela gore Ba- ga- Mmanaana ba bo ba otlololetse kgosi Mosielele seatla ka dimpho tse di farologaneng, e le gone go mo rwesa setlhako tota.

Lesaka la kgosing la bo le phephetha ka moraka wa dimpho tsa marole a le masome mararo le bobedi. Tse di neng di setse di tlhatlhetswe ka nako ya moletlo di le masome a mabedi le boraro, mo go tsone tse di namagadi di lesome le boraro fa tse ditonanyana di le some bontsi e le tse di khunwana. Go ne go na le tse di tshunyana, tse ditshumu, e tlhaba,e tshetlhana le e tshampana.

Dikgomo tse di ntsheditswe poo ke Mopalamente Mokgweetsi Masisi. Di ntsheditswe gape le pitse e e tlaa di thibang.

Mo godimo ga tsone go dinku di le thataro le dipudi tse pedi. Mmakgosi o ne a abelwa didirisiwa tsa ntlo le motshine o o tlhatswang diaparo ke ba ga Thamaga.

Mo moletlong o magosi a Kgatleng go tsweng kwa Mochudi le Thamaga a bo a le teng go ipela le Kgosi Mosielele. BOKHUTLO

Buy Now Online

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano