Advertise with kutlwano

Go Tshela yo o dithetsenyana

Puso ya lefatshe leno e na le mananeo a dikgwebo a a farologaneng a a diretsweng go akolwa ke Batswana ba ba kobo dikhutshwane ka go itlhamela dikgwebo tse le tsone di ka nnang le seabe mo go leretseng  Batswana ba bangwe mebereko.

Sa gagwe e ne  e le lehuma la nta ya tlhogo go filthelela a thusiwa ke ba boipelego ka madi a a kanang ka dikete tse pedi le makgolo a matlhano, ka ngwaga wa 2014 go simolola kgwebo ya go apaya borotho. 

Mme Malebogo Moswela yo o dingwaga di masome mane le bobedi  wa motse wa Pitsane mo kgaolong ya Barolong, o boleletse Kutlwano gore o ne a lwala ka ntlha ya loaro lo lo neng lwa dirwa mo go ene ka ngwaga wa 2008. 

Go ya ka ene botshelo bo ne bo se motlhofo ka a ne a sa bereke mme a itshetsa ka go tshwara ditiro tsa nakwana.

Mme Moswela yo o a nang le bana  ba mawelana ba basimane ba ka bobedi ba tshelang ka bogole, a re ba boipelego ba khansele-potlana ya Good Hope  ba ne ba mo gakolola go bereka kwa ipelegeng. 

A re ba boipelego ba ne ba mo isa kwa dithutong tse di neng di tshwaretswe kwa Mokgomane tsa go apaya borotho. 

Morago ga go fenya dithuto tsa gagwe, ba ne ba mo rekela didirisiwa tsa go simolola kgwebo ya gagwe ya go apaya borotho.

Fa a akgela ka mawelana a gawe a dingwaga tse di lesome le  bosupa, a re a tlhokomelwa gape ke  khansele-potlana ya GoodHope ka go ba abela dijo, o ne a re o kgona fela ka go bo a amogetse seemo sa botshelo jwa  gagwe. 

“ Ke kgwetlho e tona go bo ke na le bana ba mofuta o. 

Mme kana ke tsere tshwetso gore bana ke maikarabelo a me, jalo ga ke lebelele gore seemo sa bone se ntse jang, mme ke tswelela le botshelo.” 

Le fa go ntse jalo,  kgwebo ya ga mme Moswela ke ya maemo a a kwa godimo. O dirisa pitsana e e dirilweng ka mmu e e kgonang go tsenya diloufu tsa borotho di le boferabobedi.  

Mme Moswela a re o filwe maikarabelo a go isa borotho kwa sekoleng sa Maiphitlhwane a se fa diloufu di le magkolo a mane masome a supa le borataro ka kgwedi.  

O neela gape sekole se sebotlana sa Dinatshana diloufu di le lekgolo masomane a mane le boroba bobedi ka kgwedi.

 O boletse gape gore fa go na le metshameko ya dikole tse dipotlana, o nna a ntse a segofala  ka jaana khansele e nna e ntse e mo fa sebaka sa go isa borotho kwa sekoleng se go tshwaretsweng metshameko kwa go sone. 

A re ka jalo tiro e mo fekeetse ka jaana batho, ba a bo ba le bantsi.  

“Ke ne ka bona go le botoka gore ke ne ke ikopanya le mme Kebotsemang  Badisang wa Mmakgori re bo re tlhakanya madi re dira mmogo re bo re kgaogana dipoelo ko morago.”   

Moswela a re ka madi a borotho, o na le mabolokelo a madi, o buletse bana ba gagwe mabolokelo a madi a diphitlho kwa posong, o kgonne go duelela setsha sa bonno a ba a aga ntlwana ya boitiketso mo setsheng sa gagwe.

Modiredi mo lephateng la boipelego, a lebagane le lekalana la nyeletso lehuma, Precious Tshosa mo kgaolwaneng ya Pitsane o boleletse Kutlwano gore itsholelo le seemo sa botshelo sa ga Mme Moswela se a itumedisa. 

A re lenaneo la nyeletso lehuma le diretswe go tsholetsa seemo se se sa tlhapiseng pelo sa Batswana ba ba kobodikhutshwane, a tla ka gore ka go nna jalo  e le ba lephata la boipelego ba leboga puso ka fa e busetsang meamuso ya lefatshe le mo Batswaneng ka teng.  

Tshosa a re ba kopa botlhe ba ba nnileng le lesego la go thusiwa ka mananeo a puso, go a tsaya ka tlhwaafalo ka a ka ba thusa ka fa ba neng  ba sa solofela ka teng. “ Mananeo a a setse a itlhomile kwa pele ka bontsi bo kgona go duelela bana kwa dikoleng, le gone go tlhabolola matshelo a bone. 

Ka mananeo a, Batswana bangwe seemo sa matshelo a bone e setse e le sa tlhatlhwa. Batho ba go nna jalo, ba kgona go kopana mo diphuthegong tsa maemo go ithuta mo go ba bangwe.”  

Batswana ba ba ne ba sokola, ba na le dikgwebo e bile ba thapile ba bangwe, go bolela jalo Mme Tshosa.

Buy Now Online

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano