Advertise with kutlwano
Home » Volume 55 Issue 4- February-March 2018 » Polelo » Article Details

Ditso tsa Goo-Moremi maranyane maitsewe ke beng

Selo se ngwao ke magokonyane e le ruri. Boammaruri jo bo sa jelweng pheko ke gore lefatshe ka bophara merafe ka go farologana e na le ditso tse di faphegileng. Tse dingwe di go sosobanye moriri fa o di lotlegelwa, dingwe matlho a tswe mo sekgapheng fa o latlhela bofofu, fa tse dingwe di ka go roba dikgopo, o tshege gore o bo o kgalele keledi.

E re ka ke go rata maswe go itse, bosheng jaana ke ne ka leba kgaolong ya legare kwa motseng ole wa Goo-Moremi. Kgang e le go letedisa ka ngwao ya Komana.

Kana tota motse o wa Goo-Moremi o ikadile  fa tlase ga lentswe le letonatona la Letswapo. Lentswe le le dikologilwe ke metse ya Lecheng, Mokungwane, Goo-Sekgweng, Goo-Tau, Manaledi, Ratholo, Majwaneng, Lerala, Maunatlala, Lesenepole le Malaka. Motse o wa Goo-Moremi one o tlhomilwe fela fa mpeng ya lentswe le.

Letswapo le itsege thata ka phatana e e senkeng e kgala metsi. Le fa go ka nna leuba metsi one a nna a tshologa fela fa kgophung e.

Ga se metsi fela fa, lentswe le le rwele matshebetshebe a ditso tse tsa Komana tse di tlwaelesegileng ka leina la sedimo.

Ka jalo banni ba Goo-Moremi le metse e e mabapi ba fana ka lentswe le. Ba dumela fa badimo ba bone ba nna mo lentsweng le mme e bile ba ba thusa ka ditsela tse di farologanyeng mo matshelong a bone.

Kgosi o bolela fa banni ba motse o ba tlholegile e le Bapedi ba Bakgopeng ba ba binang mmutla. “Borraarona mogologolwane ba thibeletse mono bogologolo tala ka 16th century ba tlholega kwa Limpopo, Afrika Borwa. Re ne ra thibelela mo Mmajwalwa fa go bidiwang Moeng College gompieno,” ga tlhalosa Kgosi Tshito Days.

O supa fa morafe wa gagwe o thibeletse fa Mmajalwa dingwana tse dintsi mme wa tloga wa ya kwa Maboong fa go bidiwang Manaledi gompieno.

“Go tloga fa ra tla fa Manonnye. Mme re fudugile ka koo ka gore bogologolo go ne go sena dipalamo fa noka ya Lotsane e tletse go ne go sena gore batho ba ka tlola jang go ya Palapye go ya sepatela kana ko mabenkeleng.

“E re ka bogologolo go ne go dirisiwa selei, ditonki le dipitse, go ne go raya gore fa o le ka kwa o ne o ka seka wa kgona go tlola. Ke ka moo re neng ra thibelela mo Goo-Moremi,” ga tlhalosa Kgosi Days.

Kgosi o supa jalo gore go fuduga ga bone e ne e le go latedisa metswedi ya metsi.

O tlhalosa gore, “Borraarona mogologolwana ba ne ba itshetsa ka go lema, go tsoma le go rua dikgomo le dipudi. Mme thatathata rona re batho ba Komana.

E dirwa ke banna ba ba e rupisediwang,” kgosi a tlhalosa.

Ka thaakanya ditsebe go reetsa thata go utlwa sentle ka tumelo e ka ke ne ke kile ka utlwa dipolelo di le dintsi tse di ka ntshang matlho mo sekgapheng ka Komana.

Mme kgosi a di rurifatsa a bolela polelo e e tumileng ya ditiro tsa Komana e e kileng ya diragalela motshwarelela bogosi jwa ga Mmangwato, Kgosi Tshekedi Khama. Rre yo go bolelwa a kile a bona go se gontle ka ngwaga wa mabele a mantsho, 1944.

Go bolelwa fa a ne a rebola gore go dirwe tsela e e tswang kwa Palapye e ya kwa Mmajwala. Tsela e e ralala lentswe le la Letswapo le go dumelwang fa le nna badimo. Tshekedi o dirile ditlhabololo tse kwa ntle ga go rerisa komana kgotsa badimo.

Ka jalo go bolelwa fa tsela e e ne ya dirwa mme ga e ise e fele go fitlhelela gompieno. Kgosi Days o tlhalosa gore e rile fela tsela e sena go fela, Tshekedi a bo a re o a e kgakola a tsamaya ka yone go ya Moeng, mme a itaya se fololetse.

Go tlhalosiwa fa a ne a seka a kgona go fetela ntlheng e nngwe ya lentswe, “Tshekedi le mokgweetsi wa gagwe, Solomon Pillar ba ne ba seka ba goroga kwa Moeng.

E rile fela fa gare ga lentswe ba kopana le mouwane o motona o o neng wa ba apesa mme ba seka ba kgona go bona kwa ba yang teng.”

“Ba ne ba ikgata motlhala ba boela morago. Tsela e le jaana ga e ise e dirisiwe ke ope jaaka fa e sale e dirwa. Ga e bereke. Badimo ba e tswetse ka ba ne ba sa kopiwa ka tsamaiso,” ga tlhalosa Kgosi Days.

E re le ntswa go ntse jalo, kgosi o tlhalosa fa badimo ba se kgatlhanong le ditlhabolo. O supa jalo gore ba Botswana Tourism Board ba ne ba rerisa badimo sentle ba kopa gore go nne le lefelo la bojanala mo lentsweng le ka tsamaiso.

Se se ne sa kgonagala gore go tlhongwe Goo-Moremi Gorge. Kgosi o tlhalosa jalo gore tumelo e ya bone ya komana e ne ya lopa gore go bolawe kgomo e ntshiwe setlhabelo kwa badimong gore ditlhabololo tse di kgone go dirwa,  “go seng jalo go ka bo go padile,”ga bolela kgosi Days.

“Kana motse o ne o setse o tlhotlhorega jaanong e le gore banana ba hudugela kwa Selebi Phikwe go batla majako.

Re ne ra kopa ra ba lebisa mabaka a lehuma le gore selo se se tlaa tlhamela banana ditiro mme ba utlwisisa, ke jaaka fa lo bona ditlhabololo tse,” kgosi a tlhalosa.

Kgosi Days a re magokonyane a komana ke phitlhela kgomo ya serotswana.

O tlhalosa jaana a gatile tlhakwana a tlhalosa gore ba ba tsenang kwa badimong ke borre ba dikomana ba ba tlhophilweng gore ba kgone go lomaganya badimo le morafe. 

“Ke bone fela ba rutetsweng go bua le badimo le go tlholosa gore badimo ba reng.” Komana go tlhalosiwa fa e le tumelo e e tsewang ka manontlhotlho a a kwa godimodimo.

Kgosi Days o supa jalo gore go nnile le ditiragalo di le mmalwa mo motseng wa gagwe tse di neng di supa boleng teng jwa badimo.
O tlhalosa gore mo motseng wa gagwe go na le nako ya komana, “nako e ke nako e e masisi, ke nako e go renang thitibalo fela thata.

“Badimo ba a bo ba dira tiro ya bone mo motseng. Gape ba a bo ba bina.
Se se diragala ka nako ya lesome bosigo. Fa nako e e tla dikomana mo motseng di itsese banni mme ga go a tshwanela go nna le ope yo o tsamayang mo mekgwatheng,” kgosi a tlhalosa. O supa jalo gore mongwe le mongwe o tshwanetse gore a bo a le mo lwapeng lwa gagwe a robetse.

“Ope yo o sa obameleng taelo ya badimo o ka gobala kana a nne segole kana a houhale.”Kgosi o tswelela jalo ka go tlhalosa jalo gore rre mongwe mo motseng, Rre Lekone o ne a bona go se gontle.
O ne a ikapeela bodila ka go tshwara meropa ya komana e e neng e beilwe mo legageng la badimo.

“Badimo ba ne ba mo itaya ka phefo e e mashetla e e neng ya mo digela mo setlhareng.

A gobala mo mokwatleng ka bonana. Go bolelwa fa rre yo a ne a nna le bogole botshelo jwa gagwe jotlhe ka one mabaka a.

Kgosi o supa jalo gore rre yo o ne a ikuela kwa go boreaitse mme maiteko a bone a ne a itaya se fololetse fa ba leka go mo tshologa mokgosi.

Kgosi o tlhalosa gore meila ya badimo e mentsi thata, fela bone ba rata tlotla mme e bile ga ba batle go kgorelediwa.

O bolela gore e re le ntswa metsi a Manonnye a ela ka dipaka tsotlhe, bogologolo a ne a giwa fela ke bomme ka dinako tse di rileng.

Go tlhalosiwa fa yo o ka tlolang ditsamaiso tse tsa badimo a tlaa itemogela manokonoko a teng.

“Botlhe ba ba nnang kgatlhanong le se badimo ba reng se dirwe ba itse le ba sa itse ba a bo ba ikepela lemena,” kgosi a tlhalosa.

Buy Now Online

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano