Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Simonsizola

Mmamalome Detail

Simonsizola

Motsadi yo o pelo kemang…

Mme motsadi wame o tlhokafetse ka ngwaga wa 1996. Ke ne ke na le dingwaga di ka nna lesome le bone. Go ne ga seka ga nna botlhoko thata ka jaana ke ne ke sa itlwaetsa go nna le ene thata.  Mme go lemoga  botlhokwa jwa go nna le motsadi gone ga ntshedisa ka pelo e e botlhoko go fitlhela gompieno jaana.

E rile fa ke simolola lokwalo lwa ntlha (Standard 1) ka 1990, ke ne ka loma molomo wa tlase go fitlhela ke fetsa lokwalo lwa botlhano (Form 5) ka 2001. Ke ne ke sa dira sentle thata mme ka ikopela phatlha kwa Jwaneng Technical College ka 2007-2010 kwa ke neng ka retelelwa ke go tsweledisa dithuto tsa me go tswa mo BTEP-Foundation in Building Construction, e ke neng ke e pasitse ka Distinction, go ya go dira Certificate ka ke ne ke kolota sekolo P1000 mme ebile go sena ope yoo nkemeng nokeng mo go tsa madi mo dithutong tsame. Selo se se nkutlwisa botlhoko fela thata mo ebileng ke na le go ipotsa gore a le mphirimetse kgotsa jang. Nnete ke gore ga ke ise ke palelwe ke dithaka mo botshelong jwame.

Sebe sa phiri ke gore le sone setankana sa teng ga ke kgone go se dirisa fa ke dira makwalo a ikopelo ditiro mo dikonterakeng kgotsa gope fela.

Ke bua le wena jaana Mmamalome ke na le ngwana le mme yo ke batlang go mo nyala mme ebile botshelo bo sa relele ka gore mme yo ke buang ka ene yo o tsena sekolo kwa GIPS mme jaanong nna yo ke ntseng ke ba tsomatsomela ke sala le ngwana. Tota go tloga ka letsatsi la ntlha la boimana go fitlha jaana, ke ne ke gama ke ikotelela. Tota ke mogoa dira…

Mmamalome ke ne ke batla go nyala ka potlako. Bogolo jang go batla ke bo ke agelela ka terata ka jaana botshelo jwame jwa sedumedi bo ntlama ebile le nna ke bona go tshwanela. Tota bothata jwa me ke gore ere ke dirile maiteko go ikgolaganya le ba ga rona, ke paletswe mo ebileng o ka re ke tshela mo lefatsheng ke le nosi.

Tswee! Fela jaaka o a tle o fe bangwe dipone, le nna mpha tlhase ke bonese tsela ya me. Go a tle gotweng fa go ntse jaana Mmamalome?

Simonsizola

Khakhea

Setlogolo, Setswana sa re “ e a re go tlogelwa tsatsing se ikise moriting”. Ke ka jalo ke go gakololalng go ikemela ka dinao o batle maano a go itshetsa le go tlhokomela ngwana wa gago. Ikopanye le bo boipelego go bona gore ka o le khutsana, a gona thuso e baka go e thusang go duela sekoloto sa sekolo. Mme gape o ikopanye le ba thuto go bona gore a ba ka se thuse go ikoketsa dithuto ka lenaneo la back to school. Ba lephata la banana le bone ba na le mananeo a o ka ithusang ka one. Mme mo godimo ga tse tshotlhe selo se botlhokwa ke gore wena o bo o itomile molomo wa tlase o ikaeletse go tlhabolola botshelo jwa gago. Buisana le ba masika a lona ka bobedi go bona gore a ga gona ope yo o ka thusang go sala le ngwana ha mmangwana a ya sekolong gore o tle o kgone go batla dithuso.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano