Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » M. C Sesinyi

Mmamalome Detail

M. C Sesinyi

 

Ke lapile Mmamalome

Ke mme wa dingwaga tse 27. Ke nna le rre wa dingwaga tse 39. Rre yo o dira go tlala ka diatla. Rre yo o ntshitse magadi ka 2009 ka November ra nna go fitlha 2010 ka December ke sa itse thebe wa gagwe a reka dijo a duela ntlo. E rile ka 2011 ka kgwedi ya Lwetse ka tshwara molaetsa wa mme mongwe mo mogaleng wa gagwe. Mme nne ka isa kgang kwa baruting mme ba mmitsa ba mo lebisa kgang, mme a dumela gore ke nnete o ratana le mme yoo. A tlhalosa gore mme yoo o nna kwa Francistown, ba kgalema fa ba kgalemang teng. E rile morago ka bitsa batsadi ba gagwe ka ba alela kgang mme ba ne ba mpolelela gore ngwana wa bone ga a kake a dira jalo ke a mo pateletsa fa ke sa batle ngwana wa bone ke buwe fela ke tlogele go ipata ka dilonyana. E rile go sa ise go ye gope a ratana le mme mongwe ko kerekeng. Nne ka buseletsa kgang gape kwa baruting mme ba mmitsa ba mo lebisa kgang a araba ka gore ga a ratane le mme yoo, mme ka pono ya matlho a gagwe o bona gore mme yoo, o a mo rata. Ke lapile ke akanya go mmusetsa ditsa gagwe. Ke kotame magala ka marago. E bile o mpolelela gore o tlaa mpolaya a bo a ipolaya.

 M. C Sesinyi 

 Setlogolo

 Kgang ya gago e utwlisa botlhoko e le ruri. Go lebega go sena tshepho bobeding jwa lona. Selo se se tona mo barataning ke tshepho le ikemisetso ya go lebagana le mathata lotlhe. Fa yo mongwe a gogela gosele e nna mathata ka gore go felela go sena kutlwisisano. Ga ke tlhaloganye gore ke eng rre wa gago a sa nne fa fatshe le wena la lebisana mabaka ka kgang ya lona. Baruti le batsadi ba ka gakolola fa ba gakololang teng mme fela kgang le maikutlo ke a batho boo babedi, eleng wena le rre wa gago. Ope yo o tswang kwa ntle ga a kake a fetola maikutlo a lona, ntleng ga go le gakolola fela. Tshwetso ke ya lona boo babedi ya gore tsela le tsaya efe. Mme fela fa go na le lerato, tshepho le maikemisetso ga go sepe se se thata. Ke kopa gore o nne fa fatshe le rre wa gago le buisane kgang e gore le kgone go rarabolola mathata a lona. E tshwanetse ya simolola mo go lona pele ga le ka e lebisa ba boipelego. Fa go pala bona ba boipelego ka ebile a setse a go tshosetsa ka go go bolaya. Go tshosetsa motho yo mongwe ka polao ke molato fela o motona ebile ga go supe fa motho a ratela yo mongwe botshelo. Mme fela fa sengwe le sengwe se padile go botoka le kgaogana ka mowa wa neelano.

 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano