Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Motlhokaina

Mmamalome Detail

Motlhokaina

Ga ke bone boroko

Mmamalome


Sa ntlha ke madume go wena Mmamalome, ke kwala jaana ka tshepo ya gore o tlaa ntswa thuso le kgakololo ka o le motsadi wame. Kana e bile Motswana a re ngwana o sa leleng...
Ke mosetsana wa dingwaga tse 20, ke dira ngwaga wa ntlha kwa University. E ne yare nako nngwe kwa sekolong ka kgatlhiwa ke mosimanyana mongwe wa dingwaga tse 22, a ise
a bue sepe le nna. Ke ne ka kgalemela pelo yame ka ke itse e se Setswana sentle. E rile morago e bile ke lebetse rre yoo, a bo a nkopa lerato.

 Mme ke ne ka gana kopo ya gagwe ka lebaka le le leele mme ke sa itse gore ke ganela eng mme gone ke ikutlwa fela gore ke a mo rata. O ne a diragatsa gore tsatsi le letsatsi o bua le nna sengwenyana fela. Malatsi a, o dule fela mo go nna ka ke mo utlwisitse botlhoko. Selo se se nja mo pelong e bile se ama dithuto tsame. Fa ke mmona e kare ke ka lela le fa a ka fitlhela ke ne
ke tlotla ke tlelwa ke tidimalo le mo batho ba tla a ntemogang.
Fa a ntumedisa ke buela ka lentswe le le ko tlase tota e se gore ke a itira ke ipotsa gore o boelela leng kopo ya gagwe. Tota nna ngwana yo le wa batho ke a mo rata. Fa ke mo gakologelwa ke tshega ke le nosi. O tlhalositse gape fa a sena mosetsana mme ga ke itse gore ke dire jang gore pelo ya gagwe e boele mo go nna. Thusa foo Mmamalome kana ke wena fela motsadi yo o ka se kgwathiseng ngwana a bua dikgang tsa go tshwana le tse.

Setlogolo

Kgang ya gago ke a e utlwa. Kana pelo fa e ratile selo go thata gore motho o ka busa mogopolo. Ke kgwetlho e motho mongwe le mongwe a lebaganang le yone mo botshelong. Mo Setswaneng go thata gore ngwana wa mosetsana a ka ipuelela le mosimane. Ke tsaya gore mme fela go na le kafa o ka dirang kateng. `Gantsinyana ditsala le tsone di ka thusa. O ka bua le tsala nngwe ya gagwe go mmotsa fa a santse a go rata, a mo lebisa mabakaagorelewenaoamoratammefelaoneokasekewa mo dumela fela o ise o ikakanye. Kana go tsena mo leratong le kgwetlho e le ene a tshwanetse a e tlhaloganya ka ebile malatsi ano baratani ba lebaganwe ke dikgwetlho tse dintsi.

Se se batla batho ba digetse makgwafo ka gore go tabogela go tsena mo leratong o ise o ikakanye go ka go tsenya mo mathateng
fa gongwe. Mme fela nna pelo telele gore gongwe o tla a busa mogopolo, fa go pala itse gore e ne e se wa gago. Gongwe go mo gana ga gago go ne go go bolelela sengwe. Se sa feleng se a tlhola, kajalokutlobotlhokoeolengmogoyoneetlaafelammeotlaa itumela gape. Ga se ene wa ntlha ebile ga se ene wa bofelo. Nnete ga e bolaye.

 

 

 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano