Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Tadwa, Gaborone

Mmamalome Detail

Tadwa, Gaborone

POTSO: Ngwana ga a batle ke nna le mokapelo

Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome mabedi le borataro. Ke na le ngwana wa mosetsanyana yo o dingwaga di supang mme ke kgaogane le rraagwe dingwaga tse tharo tse di fetileng. Ngwana yo ka a ne a nna le nkukuagwe kwa Nkange o ne a a tle a etele rraagwe mme e ne ya re ngwaga o o simologa ka mo tsaya go tla go nna le ene mo Gaborone. Ka e sale ke kgaogane le rraagwe ke ne ka iponela rrenyana ebile o mpha lerato le ene ngwana tota oa mo tlhokomela.

Ka ke tlotla ngwanake, rre yo ga a ke a lala kwa ga ga me. Sebe sa phiri ke gore ngwana a re ga a batle mokapelo wa me ka gore ga se rraagwe, o simolotse go robala le nna mo kamoreng ntswa a na le ya gagwe ebile le fa ke bua le mogala o a ngongorega. A re ene o batla rraagwe ntswa a itse gore ke kgaogane le ene ka gore o ne a ntshwenya.

Mmamalome nthusa gore tsela pedi ke tseye efe! Ke tshaba go bolelela mokapelo wa me ka gore o tloga a ntlogela gape ga ke batle go utlwisa ngwanake botlhoko.

KARABO: Fa batsadi ba tsena mo maratong a masha, go le gantsi ngwana a iphitlhela ba le mo seemong se se bokete go amogela yo o tsenang mo botshelong ja motsadi wa gagwe. Ke go akgolela tlotlo ya gago mo go morwadio jaaka go sa lala le mokapelo wa gago kwa lapeng, le go fa ngwana lerato ka go robala le ene. Gongwe dingwaga tsa gagwe dikotlase, fela o ne o ka nna le ene fatshe wa mo tlhalosetsa gore ke eng tse di dirang gore o rate mokapelo wa gago. O setse o boletse gore o lerato, o a le tlhokomela, o a tlotla, o botho, le tse dingwe.  O ka tlhalosa le gore ke eng o sa kake wa boela kwa go rraagwe. Ka o re dingwaga tsa ngwana di bosupa fela, gongwe ke dikgang tse di mofetileng, fela ke wena o mo itseng botoka.

Sekaseka boitsholo jwa ga morwadio gore a ke ngwana yo o botho le go rata batho ka tlhago. Fa go sa nna jalo, bua le ene o mo rute go tshela le batho, a ba rate go sa kgathalesege gore ke bomang, ba dira eng.  O mo rute gore letlhoo ke sebe fa pele ga Modimo; le ene ga  a kake a itumela fa a sa ratwe ke ba bangwe. Le wena setlogolo, o itshekatsheke gore lerato le nako tse o di fang morwadio a ke tse di lekaneng. Gongwe ngwana o lemogile gore mokapelo wa gago o go akola go feta ene, jaanong o ikutlwa a kgaphetswe thoko. Fa go ntse jalo, leka go fetola mokgwa o o lekalekanye dilo.

Le fa go tle go nne thata, ka o supile gore o batla rraagwe, sekaseka go mo isa kwa go ene fa mabaka a letla. O leke ka bojotlhe go supetsa ngwana gore mokapelo wa gago ga a tsee maemo a ga rraagwe mo go ene, e bile o nonotshe kgolagano ya ngwana le rragwe. Go botlhokwa gore le ene mokapelo wa gago e nne bontlha bongwe jwa mathata a, le thusane go a fenya. Go bona kgakololo e e tseneletseng, etela batlhalefedi ba tsa marato kana bo mmaboipelego, kana baruti ba dikereke. Ba ka bonwa kwa dikhanseleng, kwa dipateleng ko University, le kwa dikerekeng. ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano