Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Khumo

Mmamalome Detail

Khumo

POTSO: Ga ke tlhaloganye

Mma Malome, ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le borobabongwe ke nna mo Serowe, ke tshela le rre wa dingwaga tse 41 yo o nnang kwa Gaborone. Re na le dingwaga tse di robang bongwe re ntse re le mmogo mme go tloga fela ka letsatsi la ntlha re kopana, mogala wa mokapelo wa me o nna o le mo silent fa ke le teng kgotsa fa re le mmogo. Fa ke botsa gore ke eng go ntse jalo, karabo e nna gore ene ga a batle go kgorelediwa fa a na le nna. Tota o kgorelediwa eng? Ke mang? Seemo se se mpogisa thata bogolo jang fa ke ka mo leletsa bosigo a bo a sa arabe mogala ke tsaya gore o a bo o le mo silent jaaka gale a na le mongwe. Go simolola ka 2012 re kopane fela gabedi ke mo etetse kwa Gaborone. A batla boroko kwa oteleng, ka a re ga a na boroko kwa Gaborone mme o nna mo lwapeng la ga mogolowe, yo botlhe kwa gagabo ba nkitseng le ene a itsiwe kwa ga rona.

O a bereka mme ga a batle go batla ntlo. Nna le ene re solofetsane lenyalo mme fa e sale a ya Gaborone, o fetogile. O ne a latlhela kwa tirong ya gagwe ya pele a ntsholofetsa gore fa a tsaya “package” re tlaa bo re nyalana. Gompieno fa ke mmotsa ka lenyalo a re ke a mo potlakisa e ne o sa ntse a ipaakanya mme Mmamalome ga go tshwarege, re nna ka komano fela. Ga go na tshephano gotlhelele. Nthusa ke agile tshwaragano e ka lebaka ga ke ka ke ka kgona go latlhegelwa ke mokapelo yo ke mo ratang gape re na le dingwaga di roba bongwe ka  lebaka la Gaborone.

KARABO: Fa ke soboka se o se kwadileng, ke bona fa o sa tlhaloganye maikutlo a mokapelo wa gago. Selo sa ntlha ke mogala o o  nnang o le mo “silent”, se se dirang gore o nne le pelaelo. Selo sa ntlha bakapelo ba tshwanetse go tlhaloganya gore puisano e botlhokwa e bile e nonotsha tshwaragano ya bone. Ka mantswe a mangwe, go tshwanetse go nne le puisano fa gare ga lona, e bile le tlhaloganye se mongwe le mongwe wa lona a se dirang. Mokapelo wa gago o tshwanetse go tlhaloganya se o se ratang le se o sa se rateng ka go go fa dikarabo tse di kgotsofatsang.

Se se aga tshepho mo go lona. Mogala o o nnang o le mo “silent” o tlisa dipelaelo ka go lemotshegile fa batho ka bontsi ba ba dirang jalo ba tsietsa. Le tshwanetse go se itse mme le tseye kgato e e lebaneng. Bua le mokapelo wa gago o mo itsise fa a tshwanetse go tlhaloganya le go amogela maikutlo a gago, go nne le golo gongwe fa le tlhakanelang megopolo teng, se ka sejatlhapi ba reng ke compromise. Ke ka go gakolola gore o buisane le ene o leke go mo sokolola. Gape o ka kopa mongwe yo o mo tshephang kgotsa ba boipelego go buisana le ene. Fa go pala tsaya kgato fela o tswe mo go ene ka gore ga go thuse sepe gore o nne fela ka kutlo botlhoko ka gore go sa nneng jalo go felela go tsala dipolaano.  ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano